Uutiset

Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä 18.9.2019

Julkaistu: 18.09.2019

 

VAASAN SÄHKÖ OY VALITTIIN SÄHKÖENERGIAN TOIMITTAJAKSI KAUDELLE 2020–2022

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen Vaasan Sähkö Oy:n sähköenergian toimittajaksi kaudelle 1.1.2020–31.12.2022.

Seurakuntayhtymän voimassa oleva sähköenergian hankintasopimus päättyy 31.12.2019. Kauden 2020–2022 sähköenergian toimittaja kilpailutettiin avointa hankintamenettelyä käyttäen. Tarjousten jättöaika umpeutui 19.6.2019 klo 12.00, johon mennessä tuli tarjoukset seitsemältä yhtiöltä, joista kaksi hylättiin kelpoisuusliitteen kahden ensimmäisen kohdan vastauksen takia sekä yksi tarjouspyynnöstä eroavan maksuajan vuoksi.

Jäljelle jäi neljä yhtiötä: Oy Herrfors Ab, Vaasan Sähkö Oy, Kokkolan Energia Oy ja Oy Turku Energia Ab. Sähköenergian kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous oli vertailuarvoltaan 3,54. Edullisimman tarjouksen jätti Vaasan Sähkö Oy, joka on sitoutunut myös optiovuosiin 2023–2024, edellyttäen, että seurakuntayhtymä haluaa jatkaa sopimusta.

 

VUODEN 2020 VEROPROSENTIN EHDOTETAAN JÄÄVÄN ENNALLEEN

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti ehdottaa, että yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa vuoden 2020 kirkollisveroprosentiksi 1,7 %

Yhteisen kirkkovaltuuston tulee vahvistaa veroprosentti seuraavaa varainhoitovuotta varten ja ilmoittaa se verohallitukselle viimeistään marraskuun puolivälissä. Kuluvan vuoden 2019 veroprosentti on 1,7, joten veroprosentti pysyisi ennallaan.

 

ANTTI LAPINOJAN ERONPYYNTÖ LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti ehdottaa, että yhteinen kirkkovaltuusto myöntää Antti Lapinojalle eron perheasiain neuvottelukeskuksen yhteisjohtokunnan varajäsenyydestä 1.7.2019 alkaen ja valitsee uuden henkilökohtaisen varajäsenen perheasiain neuvottelukeskuksen yhteisjohtokuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Antti Lapinoja pyysi eroa perheasiain neuvottelukeskuksen yhteisjohtokunnasta, koska hänet on valittu Lohtajan seurakunnan vt. kirkkoherraksi 1.7.2019–31.3.2020.

 

1.1.2020 ALKAEN YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PAIKKOJA ON 12

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että yhteiseen kirkkoneuvostoon valitaan 1.1.2020 alkaen 12 jäsentä:

Kokkolan suom. 5
Kokkolan ruots. 2
Kaustinen ja Ullava 2
Kälviä 1
Lohtaja 1
Halsua 1

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 12.3.2019 Halsuan seurakunnan liittämisen Kokkolan seurakuntayhtymään 1.1.2020 alkaen. Lisäksi hyväksyttiin yhteisen kirkkoneuvoston kokoonpanoksi puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 12 jäsentä.

Yhteinen kirkkovaltuusto muutti 13.6.2019 yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 luvun 1 §:ää siten, että yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin nimeämä puheenjohtaja sekä yhteisen kirkkovaltuuston valitsemina jäseninä varapuheenjohtaja ja 12 muuta jäsentä (aiemmin 11 jäsentä). Oulun hiippakunnan tuomiokapituli vahvisti muutoksen 14.8.2019

 

KALEVI MIKKOLAN TYÖSUHDETTA JATKETTIIN

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti toistaiseksi jatkaa Kalevi Mikkolan työsuhdetta kokoaikaisena 1.9.2019 alkaen.

Talonmies Kalevi Mikkolan työsuhde on 80 %:n työajalla. Tämä on muutettu kiinteistöpäällikkö Martin Kankkosen päätöksellä kokoaikaiseksi 11.3.–31.8.2019.

Määräaikainen kokeilu on osoittanut, että on tarvetta kokoaikaiselle talonmiehelle, joten on perusteltua jatkaa hänen työsuhdettaan.

 

DANIEL HOLMIN TYÖSUHDETTA JATKETTIIN

Daniel Holm on toiminut talonmiehen sijaisena määräaikaisessa työsuhteessa, joka oli päättymässä 31.12.2019. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti jatkaa Daniel Holmin työsuhdetta 1.1.–31.8.2020.

Holmilla on LVI-alan koulutus ja hän on osoittanut hyvää ammattitaitoa ja palveluhenkisyyttä työtehtävien hoidossa. Talonmiesten kokonaistilanteen suunnitteluun tulee vaikuttamaan myös tuleva Halsuan seurakunnan liittyminen Kokkolan seurakuntayhtymään.

 

KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN VIRKA JULISTETTIIN HAETTAVAKSI

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti julistaa kiinteistöpäällikön viran haettavaksi ja nimetä työryhmän valmistelemaan kiinteistöpäällikön valinta-prosessia.

Kiinteistöpäällikkö Martin Kankkonen on pyytänyt eroa virastaan 18.9.2019 alkaen. Johtoryhmä on käsitellyt viran täyttämistä ja kokouksessaan 10.9.2019 todennut, että virka voidaan julistaa haettavaksi.

Kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi koulutus, riittävä työkokemus alan tehtävissä ja esimieskokemus. Kielitaidon suhteen on voimassa, mitä on säädetty Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamassa kielisäännössä.

 

LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMINEN

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tehnyt 16.8.2019 päätöksen luonnonsuojelualueen perustamisesta, tila Saukko 217-409-5-3 noin 4,4 hehtaarin määräala. Maanomistaja ja ELY-keskus ovat sopineet rauhoitusmääräyksistä ja korvauksesta. ELY-keskus maksaa korvausta rauhoituksen aiheuttamista taloudellisista menetyksistä maanomistajalle 23.700 euroa.

Tämä alue sijaitsee Kannuksen alueella noin 10 km kaupungin keskustasta pohjoiseen Partio Jylhän läheisyydessä. Suojeltavan alueen vasen laita rajoittuu Heinäjärveen ja on osaksi suoperäistä maastoa. Palstan matalalla kangasosalla on noin 170 vuotiasta kilpikaarnamäntyä,

Alueen taloudellinen merkitys seurakuntayhtymälle on vähäinen, mutta luonnonarvojen ja kestävän kehityksen esilletuominen julkisyhteisön toiminnassa on esimerkkinä velvoittavaa ja paikallaan. Virkistyskäyttö on mittavaa alueella ja suojelu korostaisi merkittävän kangasmetsän monimuotoisuutta.